Oct. 9, 2017 Sonoma/Napa/Mendo/Lake Fires Aug. 17, 2019